Juridisch advies van Be Suitable

De specialisten van Be Suitable hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van werkgevers bij het vormgeven van juridische stappen tijdens de twee jaar durende Poortwachter-periode.

Denk bijvoorbeeld aan aanhoudende problemen tussen werkgever en werkgever bij de re-integratie, het opstellen van een vaststellingsovereenkomst of het aantekenen van bezwaar tegen een beslissing van het UWV.

Loonopschorting en loonstopzetting

In de praktijk is regelmatig verwarring over de juridische begrippen loonstopzetting en loonopschorting en over de vraag wanneer een werkgever deze middelen kan inzetten. Het is van groot (juridisch) belang om de juiste maatregelen te nemen op het juiste moment!

Be Suitable weet precies welke maatregelen nodig zijn, en hoe deze moeten worden ingezet.

Opschorting

Loonopschorting is enkel bedoeld als maatregel als er onduidelijkheid is over het feit of een werknemer ziek is en of hij niet voldoet aan de controlevoorschriften. Denk aan de situatie waarin een werknemer niet verschijnt bij de spreekuurcontrole van de arbodienst of de bedrijfsarts.

Verschijnt de werknemer bij het spreekuur en worden de voorschriften nageleefd? Dan bestaat er met terugwerkende kracht recht op loondoorbetaling.

Stopzetten

Als een werknemer niet voldoet aan zijn re-integratieverplichtingen moet u hem waarschuwen of zelfs het loon stopzetten. Denk bijvoorbeeld aan: de weigering van passende werkzaamheden of de weigering om mee te werken aan het opstellen van het Plan van Aanpak.

In dat geval verliest de werknemer zijn aanspraak op loon voor de periode dat deze weigering duurt. Maar let op, dit is niet vrijblijvend! Stelt u geen sancties in tegen een werknemer, en komt de re-integratie niet op gang? Dan bent u als werkgever verantwoordelijk in de ogen van het UWV en is er een grote kans op een loonsanctie! Voorkom dat u achteraf voor nare verrassingen komt te staan en win informatie in bij Be Suitable.

Vaststellingsovereenkomst

Ontslag wordt steeds vaker onderling in een vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer geregeld. Op deze manier hoeven partijen niet naar het UWV of de kantonrechter.

De vaststellingsovereenkomst is een complex fenomeen, dat aan veel (wettelijke) eisen moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de (fictieve) opzegtermijn, de eventuele ontslagvergoeding (meestal de kern van de onderhandelingen bij het opstellen van een overeenkomst) of de periode waarin de werknemer wordt vrijgesteld van werkzaamheden en het uitbetalen van verlofdagen. Raad inwinnen voor het opmaken van een vaststellingovereenkomst loont, dus benader Be Suitable voor advies!

Ontslag op staande voet tijdens ziekte

Tijdens de eerste 104 weken ziekte geldt een ontslagverbod. Dit geldt echter niet als er sprake is van een ontslag op staande voet, maar dan moet hier wel een dringende reden voor zijn. Het enkele feit dat de werknemer ziek is, is geen reden voor ontslag op staande voet, maar het niet meewerken aan een re-integratieplan kan wel een dringende reden opleveren voor een ontslag. Het ontslagverbod komt dan te vervallen.

Een werknemer kan het ontslag binnen twee maanden aanvechten bij de rechter. Goed juridisch advies met een juiste dossieropbouw is dus zeker van belang als u deze maatregel inzet.

Wilt u een specifieke casus bespreken met onze juridisch consultant Laura?
Stuur een e-mail naar mail@besuitable.nl.

Loonsanctie UWV verkorten

Als het UWV van mening is dat een werkgever, of werknemer, niet aan de re-integratieverplichtingen heeft voldaan in de eerste twee jaar, kan zij een loonsanctie opleggen.

Dit betekent voor de werkgever dat hij maximaal een extra jaar het loon aan de werknemer moet doorbetalen. Loonsancties komen voor rekening van de werkgever, want zij dienen een regierol te nemen in het re-integratieproces.

Gelukkig is de duur van de loonsanctie met de juiste aanpak te verkorten. Het UWV geeft namelijk aan welke stappen moeten worden gezet om de re-integratie te verbeteren. Als deze eisen worden opgevolgd, verkort het UWV mogelijk de loonsanctieperiode. Laat u dus zorgvuldig adviseren door Be Suitable over wat u moet doen.

“Verkort de loonsanctie van het UWV met de juiste aanpak”

Daarnaast zijn wij deskundig op het gebied van:

  • Het berekenen van de juiste transitievergoeding.
  • Het opstarten van regres, om de schade op een verantwoordelijke derde partij te verhalen.
  • Het indienen van een ontslagaanvraag bij het UWV na 104 weken ziekte.