Screening verzuimkosten

De wereld van de Nederlandse sociale zekerheid is complex. De overheid trekt zich -steeds verder- terug en legt de verantwoordelijkheid voor arbeidsongeschiktheid van werknemers
met zowel een vast als tijdelijk contract bij werkgevers neer. Personeel vast in dienst nemen is met de wettelijke loondoorbetalingsplicht van 104 weken niet zonder risico, maar ook met het aannemen van tijdelijke werknemers is een (financieel) verzuimgevaar ontstaan.

Dit vraagt meer expertise als het gaat om de inrichting van verzuimprocessen en arbeidsongeschiktheid. Met een ‘Quick Scan’ uitgevoerd door een register casemanager van
Be Suitable bent u snel op de hoogte welke acties u kunt uitvoeren om kosten tegen te gaan.

 

Waarom een Quick Scan?

De financiële risico’s ten gevolge van verzuim en arbeidsongeschiktheid zijn groot. Of een werknemer nu 10 jaar of slechts één dag bij u in dienst is maakt vanaf 2017 geen verschil meer. Met het samenvoegen van de WGA-vast en WGA-Flex zijn werkgevers dan maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Samen met een arbodienst of bedrijfsarts bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Bent u daarnaast eigenrisicodrager voor de WGA of Ziektewet? Dan stopt de re-integratie niet na 104 weken of bij het uit dienst gaan van een werknemer.

Er zijn in dit traject veel aspecten en risico’s waar u rekening mee moet houden. Om in te kunnen schatten welke maatregelen en acties bijdragen aan het beperken van de kosten is echter veel expertise vereist.

Wat kunt u verwachten? 

Door middel van een Quick Scan analyseert Be Suitable de verzuimprocessen en re-integratieactiviteiten binnen uw organisatie. Met de uitkomsten bent u in staat om verbeteringen door te voeren waarmee u (toekomstige) verzuimkosten binnen uw organisatie beheersbaar kunt houden.

Wij analyseren de volgende processen en activiteiten;

  • De aanwezigheid van een verzuimprotocol
  • De verzuimbegeleiding & Wet Verbetering Poortwachter
  • Risicosignalering bij langdurig verzuim
  • Het opbouwen van re-integratiedossiers
  • Het administratieve proces rondom de ZW & WIA beschikkingen
  • Het benutten van re-integratievergoedingen
  • De samenwerking met de verzekeraar 
  • Het re-integratiebeleid voor ZW- & WGA- uitkeringsgerechtigden

Na de analyse krijgt u een duidelijk beeld over welke processen goed of minder goed op orde zijn. Daarnaast geven wij aan of de activiteiten in uw organisatie op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid goed op elkaar aansluiten.

Werkwijze Quick Scan

Om een Quick Scan volledig en zorgvuldig te kunnen uitvoeren zijn wij afhankelijk van de informatievoorziening van u als werkgever. Wij hebben een ingevulde vragenlijst nodig om de huidige activiteiten binnen uw organisatie op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen.

Na de ontvangst van de vragenlijst zullen wij de antwoorden telefonisch bespreken met de contactpersoon binnen uw organisatie. Op deze manier verzamelen wij alle noodzakelijke gegevens, waarna een analyse volgt van de huidige situatie en de eventuele kansen binnen uw organisatie.

U ontvangt na alle stappen een rapportage van de register casemanager van Be Suitable met conclusies en concrete aanbevelingen voor uw organisatie.

Wilt u een Quick Scan laten uitvoeren?