Compensatieregeling transitievergoeding aangescherpt

by | Jan 28, 2020 | Blog, Sociale Zekerheid, Wetgeving | 0 comments

Minister Koolmees heeft half december 2019, naar aanleiding van diverse vragen, de compensatieregeling van de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid aangescherpt. De vragen hebben met name betrekking op twee aspecten van de compensatieregeling: de maximale hoogte van de door het UWV te verstrekken compensatie en hoe het recente arrest van de Hoge Raad van 8 november 2019 zich verhoudt tot de compensatieregeling.

Maximale hoogte compensatieregeling
Het ‘tweede’ maximum zal niet in werking treden per 1 april 2020. Dat betekent dat de compensatie niet wordt gemaximeerd op het door de werkgever tijdens twee jaar ziekte betaalde loon. De compensatie is maximaal de transitievergoeding die is opgebouwd vanaf het begin van het dienstverband tot het moment dat de medewerker twee jaar arbeidsongeschikt is.

Arrest Hoge Raad
De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 geoordeeld dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap verplicht is, om op verzoek van de werknemer, het slapend dienstverband te beëindigen en een transitievergoeding te betalen. In de praktijk was het onduidelijk of de vergoeding gecompenseerd zal worden door het UWV. Minister Koolmees heeft nu met het UWV afgesproken dat ook in deze situatie het UWV een compensatie toekent.

Ook geeft minister Koolmees aan dat het overgangsrecht gehandhaafd blijft. Het overgangsrecht bepaalt dat wanneer het einde van de 104 weken ziekte vóór 1 januari 2020 ligt, maar de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2020 start, de compensatie ook berekend wordt volgens de nieuwe berekening.

Beslistermijn UWV bij ‘oude gevallen’
Gezien het grote aantal verwachte aanvragen voor compensatie, is het niet haalbaar voor het UWV om binnen de reguliere termijn van 8 weken op grond van de Algemene wet bestuursrecht, te beslissen. Daarom wordt de termijn waarbinnen het UWV beslist als sprake is van zogenoemde ‘oude gevallen’ aangepast naar 26 weken.

Hebt u vragen over de compensatieregeling transitievergoeding of wilt u een specifieke casus bespreken met onze juridisch consultant? Stuur een e-mail naar: mail@besuitable.nl of bel naar: 033 330 26 93.

Over de auteur: Laura Hendriks is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren. Ook richt zij zich op schadelastbeheersing, bezwaar- en beroepsprocedures bij het UWV en staat ze u bij met arbeidsrechtelijke (verzuim)vraagstukken. Vragen? Mail naar laura@besuitable.nl