Actualiteiten

De Nederlandse wetgeving is complex en aan veel veranderingen onderhevig. Be Suitable houdt alle wijzigingen en actualiteiten goed in de gaten. Hieronder vindt u de laatste wijzigingen in wet- en regelgeving, interessante nieuwsberichten en belangrijke zaken.

Coronavirus: Maatregelen overheid voor banen en economie 

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke maatregelen te nemen voor de economie in Nederland. De volksgezondheid staat voorop en naast de gezondheid wil het ook banen en inkomens beschermen. Dit is van toepassing voor zzp’ers, MKB ondernemers en ook het grootbedrijf. Dit is een pakket van maatregelen en biedt zolang het nodig is financiële steun. 

Coronavirus

 Nederland treft steeds meer maatregelen tegen het coronavirus. Wij volgen dagelijks de ontwikkeling over het coronavirus voor werkgevers en werknemers. Een goede gezondheid staat ook bij ons centraal.

Wat doen wij? Be Suitable heeft vorige week vrijdag (13 maart) al de nodige maatregelen genomen:

– Alle medewerkers werken op dit moment thuis. Vanuit huis zijn al onze medewerkers goed te (telefonisch) bereiken.

– Klantafspraken, trainingen op locatie en (interne) bijeenkomsten worden verplaatst of telefonisch gehouden tot in ieder geval 6 april.

Bij wijzigingen vanuit de overheid kunnen onze noodzakelijke maatregelen worden verminderd of uitgebreid.

Bespaar op een te hoge Whk-premie

Nederlandse werkgevers ontvangen ieder jaar een ‘beschikking Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’ (Whk-beschikking) van de Belastingdienst. De ervaring leert dat een Whk-beschikking diverse onjuistheden kan bevatten.

Schakel daarom Be Suitable in om fouten te achterhalen en besparingen te realiseren. Dit kan u veel geld opleveren!

Be Suitable viert 5-jarig jubileum

Onder heerlijke zomerse omstandigheden vierden wij op woensdag 26 juni in Restaurant Tollius in Amersfoort ons 5-jarig jubileum. Een prachtige dag om terug te kijken op de afgelopen jaren en een blik te werpen naar onze toekomst!

Wij danken alle gasten voor hun aanwezigheid en al onze klanten en relaties voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. Op naar de volgende 5 jaar!

UWV deelt 1100 loonsancties uit

Bekendmaking winnaars (2) klanttevredenheidsonderzoek Be Suitable 2019

Dit jaar heeft Be Suitable een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de verzekerde werkgevers via Nedasco. Dit onderzoek biedt ons veel inzicht in de kennis van werkgevers omtrent het ziekteverzuimproces en de ervaring van werkgevers met onze adviseurs. Hiermee kan onze dienstverlening worden verbeterd.

Veel werkgevers hebben gereageerd op de enquête. Onder deze deelnemers werd een organisatiescan verloot welke op deze website kenbaar gemaakt zou worden. Iedere deelnemer heeft een persoonlijk lotnummer ontvangen in de uitnodiging en de lotnummers 2019BS090 en 2019BS065 zijn de gelukkige winnaars. De winnaars zijn ook telefonisch op de hoogte gesteld.

Behoort u niet tot een van de winnaars maar loopt u vast in het ziekteverzuimproces? Neem contact met ons op!

Regeling compensatie transitievergoeding

Op 26 februari 2019 is in de Staatscourant de verdere uitwerking van de compensatie die werkgevers kunnen aanvragen bij het verstekken van een transitievergoeding voor een arbeidsongeschikte werknemer geplaatst. In deze regeling wordt uitgelegd aan welke voorwaarden werkgevers moeten voldoen om daadwerkelijk aanspraak te kunnen maken op de compensatie bij een transitievergoeding.

In de regeling staan de termijnen, wanneer er recht is op de compensatie, maar ook welke gegevens nodig zijn om de aanvraag in te dienen bij het UWV. Het belangrijke advies aan werkgevers is om alle documenten te bewaren waaronder de (opzegging van de) arbeidsovereenkomst en de gebruikte documenten voor de transitievergoeding.

UWV deelt 1100 loonsancties uit

Achterstand in WGA-herbeoordelingen blijft stijgen

Het aantal mensen dat wacht op een WGA-herbeoordeling is opgelopen tot 30.000, zo is gebleken uit onderzoek van het programma Nieuwsuur. Toenmalig minister Lodewijk Asscher kondigde in 2016 nog hoopvol verbeteringen aan. Hij meldde toen dat de achterstanden van herbeoordelingen van WGA-Uitkeringsgerechtigden in 2018 zou zijn opgelost. Volgens Wim van Pelt, verzekeringsarts bij het UWV, is het probleem  met 180.000 wachtenden nog veel groter dan UWV schetst (30.000).

Dit raakt werkgevers in Nederland in financieel opzicht, ongeacht of men privaat of publiek is verzekerd. Voor WGA-Eigenrisicodragers (ERD) is er de mogelijkheid om te direct te sturen op een (medische) herbeoordeling en de mogelijke re-integratie van een uitkeringsgerechtigde. Dit is van essentieel belang voor de invloed op kosten, risico’s of een premieverhoging bij een verzekeraar.

Het proces rondom een herbeoordeling en re-integratie vraagt om deskundig inzicht. Be Suitable heeft jarenlange ervaring en onze specialisten hebben voor onze opdrachtgevers al miljoenen bespaard. Wij zijn de juiste samenwerkingspartner op het gebied van WIA Casemanagement.

Verzuim-ontzorgverzekering MKB aanstaande

Eind 2018 is er een overeenkomst bereikt tussen de werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland en het Verbond van Verzekeraars over de ontwikkeling van een verzuim-ontzorgverzekering voor het MKB. Deze verzekering moet werkgevers gaan ondersteunen bij hun re-integratieverplichting voor zieke werknemers en geeft de casemanager als procesregisseur voor werkgever een belangrijke positie. 

De register casemanagers van Be Suitable helpen dagelijks MKB’ers met de knelpunten die worden ervaren bij de begeleiding van langdurig zieke werknemers. Met onze samenwerkingspartners zal naar aanleiding van dit convenant de rol van uw vaste casemanager worden aangepast als u per 1 januari 2020 kunt kiezen voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Een positieve ontwikkeling voor het MKB, u wordt op dat moment volledig ontzorgd voor de begeleiding van langdurig verzuim!

UWV deelt 1100 loonsancties uit

Werkgever benut financiële compensatie niet!

Uit onderzoek van het UWV is gebleken dat werkgevers veel te weinig gebruik maken van de no-riskpolis.

De no-riskpolis is de compensatieregeling voor werkgevers die geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst hebt of neemt. Bij ziekte krijgt zo’n werknemer een Ziektewet-uitkering van UWV die u als werkgever in mindering kunt brengen op het loon dat u moet doorbetalen.

De onbekendheid van de no-riskpolis is de belangrijkste verklaring voor het lage gebruik, terwijl er in Nederland toch een kleine 100.000 werknemers over een no-riskstatus beschikken. Benut de no-riskpolis dus, aangezien dit een mooie mogelijkheid is om de kosten van ziekteverzuim (flink) te verminderen!  

Eindelijk compensatie transitievergoeding?

De Tweede Kamer heeft vorige week (op 5 juli) ingestemd met het voorstel van minister Wouter Koolmees met betrekking tot de compensatie van de transitievergoeding bij een einde van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid. De compensatieregeling zal in werking treden op 1 april 2020, maar werkt ook met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Om in aanmerking te komen voor een compensatie is het van belang om kennis te nemen van de spelregels voor de aanvrager.

UWV deelt 1100 loonsancties uit

Compensatie ontslag langdurig zieke werknemer

Werkgevers worden, als het aan het kabinet ligt, vanaf 1 januari 2020 gecompenseerd als zij langdurig zieke werknemers willen ontslaan. Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft dit aangegeven in een antwoord op Kamervragen van de SP.

De maatregel geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Werkgevers die na die datum de transitievergoeding hebben verstrekt, kunnen aanspraak maken op de compensatie als aan de voorwaarden is voldaan. Op die manier hoopt het kabinet de problematiek rond de ‘slapende’ dienstverbanden aan te pakken.

Premiekortingen wijzigen in loonkostenvoordeel

Op 1 januari 2018 verdwijnen voor werkgevers de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor in de plaats komen loonkostenvoordelen (LKV) voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap.

De loonkostenvoordelen zijn per werknemer lager dan premiekortingen Daar staat tegenover dat meer werkgevers van de regeling gebruik moeten kunnen gaan maken. Kleine ondernemers kunnen daarnaast een volledige tegemoetkoming krijgen, terwijl dit bij premiekorting vaak maar een gedeeltelijke vergoeding was.  

Werknemers waarvoor tegemoetkomingen gelden Maximale Premiekorting werkgeversverzekeringen (WIA/WAO en WW) Loonkosten
voordeel

Ouderen (56+)

€ 7.000 € 6.000
Arbeidsgehandicapten € 7.000 € 6.000
Herplaatsten € 7.000 € 6.000
Werknemers onder banenafspraak € 2.000 € 2.000

In de tabel staan de veranderingen weergegeven in de tegemoetkomingen en meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

UWV deelt 1100 loonsancties uit

Plannen nieuw kabinet VVD, CDA, D66 en CU

In het nieuwe regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’, dat door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is gepresenteerd, staan diverse (ingrijpende) wijzigingen op het gebied van loondoorbetaling bij ziekte, ontslag en WIA-verplichtingen.

Be Suitable heeft voor u de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet en legt uit wat dit voor u kan betekenen.

Re-integratie UWV bij failliete WGA-ERD

Met ingang van 1 januari 2018 is de re-integratieverantwoordelijkheid voor WGA-gerechtigden in geval van faillissement, bedrijfsbeëindiging of einde werkgeverschap van eigenrisicodragers in handen komen te liggen van het UWV (art. 30a Wet Suwi). Hiervoor is een convenant gesloten waardoor de garantsteller (verzekeraar) meer invloed heeft op het re-integratieproces. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven blij te zijn met het convenant waarin belangrijke inhoudelijke afspraken zijn opgenomen.

De verzekeraars zijn echter wel gebonden aan een aantal belangrijke en opvallende afspraken waaronder de afhankelijkheid van de WGA-gerechtigde.

UWV deelt 1100 loonsancties uit

Kwart langdurige zieken vraagt WIA aan

Het UWV heeft onlangs een kennisverslag gepubliceerd over de ontwikkelingen van het langdurig verzuim in Nederland en de relatie met de WIA-instroom. De statistieken wijzen uit dat naar ongeveer 12.700 werknemers van kleine bedrijven en 67.100 werknemers van grote bedrijven langdurig verzuimen.

Van deze werknemers doet 25% vervolgens na 2 jaar een WIA- aanvraag. Verder geeft het UWV op basis van de beschikbare gegevens meer informatie over de achtergronden van het langdurige verzuim.

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018

De premies en parameters van de Werkhervattingskas voor volgend jaar zijn vorige week in de Staatscourant gepubliceerd. Ten opzichte van de premies voor dit jaar (2017) zijn geen grote wijzigingen te noteren. De gemiddelde loonsom stijgt met bijna twee procent (1,8%), terwijl de rekenpremie met 0,01% omhoog gaat. Daarentegen dalen de correctiefactoren waardoor werkgevers met ‘schade’ per 2018 veelal een lager premiepercentage zullen hebben dan dit jaar.

Bekijk deze afbeelding voor een overzicht van de percentages voor aankomend jaar of lees het volledige factsheet van het UWV via onderstaande link.

Premie en Parameters Whk 2018

‘Grip op verzuim’ op VVP Event Inkomen

Afgelopen woensdag 20 september was Marc Houtman als gastspreker uitgenodigd door moedermaatschappij Nedasco voor de kennissessie ‘meer grip op verzuim’ bij het VVP Event Inkomen.

De behoefte bij zowel adviseurs als werkgevers aan ondersteuning om verzuimkosten te verlagen neemt toe. Hoe kunt u als adviseur het (verzuim)risico goed inventariseren? En daarnaast bepalen wat de beste manier is om meer grip en regie te krijgen op verzuim in een organisatie? Deze, en vele andere, vragen zijn door Marc beantwoord in deze kennissessie.

VVP Event Inkomen gemist, maar wilt u meer weten over de oplossingen?

UWV deelt 1100 loonsancties uit

In de eerste vier maanden van 2017 heeft het UWV 11.500 re-integratieverslagen beoordeeld. In 1 op de 10 gevallen volgde een onvoldoende beoordeling en een loonsanctie, de verplichting om het loon van een werknemer nog maximaal een jaar langer door te moeten betalen. In circa 600 gevallen ging het om een inhoudelijke sanctie, net zoveel als in de eerste vier maanden van 2016. Daarnaast werden ook nog eens 500 administratieve loonsancties opgelegd wegens een onvolledig re-integratieverslag. Dit extra jaar loondoorbetaling valt niet onder de dekking van een verzuimverzekering en kan zo oplopen tot een grote (extra) financiële last voor werkgevers!

Maakt u zich zorgen over een lopend verzuimdossier? Neem dan contact op met Be Suitable. Een second opinion door één van onze register casemanagers brengt duidelijkheid voor alle betrokkenen en geeft de regie op het ziekteverzuim. Blijkt het dossier bijvoorbeeld (nog) niet compleet? Dan leveren wij advies en concrete vervolgstappen om zo een eventuele loonsanctie te voorkomen.

UWV deelt 1100 loonsancties uit

EZWb zonder inzet verzekeringsartsen

Het UWV kampt al een tijd met hardnekkige achterstanden vanwege een tekort aan verzekeringsartsen. Op dit moment laat de uitkeringsinstantie al sociaal medisch verpleegkundigen en/of medisch secretaresses delen van de taken van verzekeringsartsen over om zo meer mensen te kunnen helpen, bijvoorbeeld bij Eerstejaars Ziektewetbeoordelingen (EZWb).

Met deze EZB-beoordeling bepaalt UWV of een uitkeringsgerechtigde na een jaar in de Ziektewet, recht heeft op de resterende uitkeringsduur in de Ziektewet van maximaal 1 jaar. Om de enorm gegroeide achterstanden terug te dringen, stelt UWV voor deze groep betrokkenen een screenings-werkwijze in. Een multidisciplinair team maakt op basis van dossieronderzoek een selectie in uitkeringsgerechtigden. Wanneer dit team van mening is dat er een grote kans op Ziektewet zou blijven bestaan, dan ontvangt volgt een beslissing zonder het verrichten van de reguliere beoordeling.

Minister Asscher heeft zich achter dit idee geschaard, maar voor werkgevers is het juist van enorm belang dat de EZWb daadwerkelijk wordt uitgevoerd! Ziektewetuitkeringen worden immers aan werkgevers doorbelast aangezien de gedifferentieerde werkgeverspremie is gebaseerd op de uitkeringen van zieke (ex-) werknemers.

Werkgevers ontvangen dus de rekening, zonder dat er een verzekeringsarts aan te pas is gekomen!

Poortwachterverplichting Poolse werknemer(s)

In Nederland werken meer dan 150 duizend Polen. Daarmee zijn zij verreweg de grootste groep werknemers in Nederland uit een andere EU-lidstaat. Voor Poolse werknemers met een dienstverband geldt dat er bij ziekte moet worden voldaan aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Maar als de werknemer op het moment van ziekte  in zijn thuisland Polen is? Dan kan niet automatisch gevraagd worden dat hij of zij naar Nederland komt voor een bezoek aan de bedrijfsarts, zo toont een uitspraak van de rechter aan.

Checklist nieuwe Arbowet

Op 1 juli 2017 heeft de Nederlandse arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Dit moet de preventie en arbodienstverlening verder verbeteren en de betrokkenheid van werknemers vergroten. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen zoals een uitbreiding van het verplicht preventief spreekuur en het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts.

Om werkgevers op weg te helpen heeft het Verbond voor Verzekeraars een checklist met elf punten opgesteld, waarbij per onderwerp voor werkgevers staat aangegeven wat zij het beste kunnen doen. Erg handig dus!

Checklist nieuwe Arbowet 2017

Grootste stijging WIA-instroom sinds 2010

In tegenstelling tot een daling een jaar eerder 2015 is de instroom in de WIA in 2016 met bijna 12 procent gestegen, van 35.800 naar 40.000 uitkeringen. Dat is de grootste stijging sinds 2010. Het UWV onderzoekt mede daardoor waarom zoveel meer mensen een WIA-uitkering krijgen.

Uit het UWV Kennisverslag (UKV) van juni 2017 blijkt dat twee groepen verantwoordelijk zijn voor deze stijging: mensen die in loondienst zijn op het moment dat zij ziek worden en mensen die ziek worden terwijl zij een WW-uitkering hebben.

Compensatie werkgevers voor zieke 55-plussers

Goed nieuws voor oudere werklozen, en werkgevers die hen een kans willen geven. Werkgevers die vanaf volgend jaar iemand van 56 jaar of ouder in dienst nemen, krijgen compensatie van de overheid als die werknemer vanwege ziekte uitvalt.

De compensatie geldt alleen wanneer er mensen worden aangenomen die werkloos zijn en een WW-uitkering krijgen. Dat staat in een wet van demissionair minister Lodewijk Asscher waarmee het kabinet vrijdag heeft ingestemd.

Nieuwe calculator premiekortingen voor werkgevers

Het is voor werkgevers niet altijd duidelijk of recht is op premiekortingen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) of loonkostensubsidies. Het ministerie van Sociale Zaken heeft daar nu een oplossing voor gevonden. In samenwerking met de Belastingdienst en het UWV is een digitale calculator ontwikkeld voor werkgevers die werknemers willen aannemen die arbeidsbeperkt zijn of een grote afstand hebben tot arbeidsmarkt.

Op deze manier kunnen werkgevers in een paar eenvoudige stappen per werknemer de hoogte van de financiële tegemoetkomingen berekenen.

Werkgevers leren niets van burn-out

Nederlandse werkgevers leren in de meeste gevallen niets van burn-outs van hun werknemers. Dit blijkt uit een onderzoek van Kantar Public in opdracht van Zilveren Kruis. Er wordt wel gekeken naar wat de werknemer met de burn-out nodig heeft, maar niet naar hoe burn-outs (in de toekomst) voorkomen kunnen worden.

Tweederde van de werknemers die uitvallen door een burn-out, beschouwt dit als een arbeidsongeval en meer dan de helft heeft het gevoel dat hun werkgever niets leert van de situatie. Slechts een derde van de ondervraagden gaf aan dat de werkgever iets heeft geleerd van hun burn-out.

Groen licht werkgevers voor 3e jaar WW

De Nederlandse werkgeversorganisaties hebben onder nieuwe voorwaarden ingestemd met het plan om werklozen straks weer drie jaar een werkloosheidsuitkering (WW) te geven. Ondanks grote bezwaren bij het bedrijfsleven hebben zowel VNO-NCW als MKB-Nederland groen licht gegeven voor het derde WW-jaar, zo maakten de organisaties bekend. Maar hoe ziet die doorbetaling er nu precies uit?

Enorme vergoeding na onfatsoenlijke re-integratie

Een statutair bestuurder valt uit als gevolg van een (werkgerelateerde) burn-out en vanaf het begin maakt de bedrijfsarts duidelijk dat volledige terugkeer in zijn functie haalbaar is. Dit advies wordt echter absoluut niet opgevolgd door de werkgever. Die sluit uit dat de statutair bestuurder terug kan keren, en legt tevergeefs een vaststellingsovereenkomst voor. Tijdens de re-integratie, die van kwaad tot erger loopt, ontstaat een arbeidsconflict maar de bestuurder herstelt volledig. Hij wordt direct uitgenodigd voor de algemene vergadering van de aandeelhouders. Agendapunt van die vergadering: zijn ontslag.

Door het ontbreken van een redelijke grond van ontslag en het feit dat werkgever niet gericht was op re-integratie, maar enkel op de opzegging van de arbeidsovereenkomst heeft deze ernstig verwijtbaar gehandeld. Het gevolg is de hoogste billijke vergoeding ooit! Werkgever moet naast de transitievergoeding een bedrag van € 141.500,- betalen.